මගේ මරණය

ඔබ මෙක කියවනවද??
එහෙනම් මරණය හමු වේවි කවද හරි.
එසේනම් මැරෙනකම් ජීවත් වෙන මා සමග රැඳෙන්න.
මරණය හමුවෙන තුරා!!!

මරණය සුන්දරද මෙතරම්..............
මරණය සුන්දරද මෙතරම්..............

0 අදහස්:

Bloggers.com - Meet Millions of Bloggers