මගේ මරණය

ඔබ මෙක කියවනවද??
එහෙනම් මරණය හමු වේවි කවද හරි.
එසේනම් මැරෙනකම් ජීවත් වෙන මා සමග රැඳෙන්න.
මරණය හමුවෙන තුරා!!!

හන්දියෙ බාර් එකේ සංස්ථා අරක්කු විකුනන්නෙ නැති එක නම් හරිම කරදරයක්. දැන් සංස්ථා අරක්කු බොන්න ඕනෙ නම් Town එකට ගිහින් ගේන්න ඕනේ ඒකට පැයක් විතර යන්ව එකෙන් වෙන්නෙ බොන්න තියෙන උනන්දුව අඩු වෙන එක. එක්කො මේ බාර් එකත් වහල දන්න ඕනෙ නත්නම් මේකෙ හැමජාතිම විකුනන්න ඕනෙ.

හැබයි එකෙන් එක හොන්දක් නම් වෙනව ඒතමා බොන එක ටිකක් අඩු වෙන එක අත ලඟ බඩු තිබ්බන කිසිම Control එකක් නතුව පෙවෙන්න ඉඩ තිබ්බ. දන් ඒක නැහැ

2 අදහස්:

you have some brain machan ...but still a .....fool becose obath harry ta kade yanawane

Ya men. I do promote DCSL products

Bloggers.com - Meet Millions of Bloggers