මගේ මරණය

ඔබ මෙක කියවනවද??
එහෙනම් මරණය හමු වේවි කවද හරි.
එසේනම් මැරෙනකම් ජීවත් වෙන මා සමග රැඳෙන්න.
මරණය හමුවෙන තුරා!!!

ගිනි මද්දහනේ
දවල් දොලහට
උණුසුම් කබායකින් සැරසී
සීතල තාර පාර මත
නිරුවත් දෙපයින් සිට
වින්ඳා මම
ජීවිතයේ සුන්ඳරත්වය!!!

2 අදහස්:

හැබැයි කවුරුත් වැඩිපුර කරන්නේ වින්ඳවන එක

Saba jiwithaya katuka natha...
nimhim yana Preethiyakda natha...
enisa..
soya gatha yuththe
kisiwak nowa,
Jiwithayama pamani.... :)

Bloggers.com - Meet Millions of Bloggers