මගේ මරණය

ඔබ මෙක කියවනවද??
එහෙනම් මරණය හමු වේවි කවද හරි.
එසේනම් මැරෙනකම් ජීවත් වෙන මා සමග රැඳෙන්න.
මරණය හමුවෙන තුරා!!!

උම්මාද චිත්ත්රා
දීඝගාමිණී
අබා
මුන්ගෙන් මට වැඩක් නැහැ
බඩු ගිණි ගනන්
අපි කන්නෙ කොහොමද?

2 අදහස්:

හික්.......අබාගෙන් වත් ඉල්ලගමු

:D