මගේ මරණය

ඔබ මෙක කියවනවද??
එහෙනම් මරණය හමු වේවි කවද හරි.
එසේනම් මැරෙනකම් ජීවත් වෙන මා සමග රැඳෙන්න.
මරණය හමුවෙන තුරා!!!

ප්රභාකරන්
සයණයිඩ් කරලක් දෙන්න
ඊලම වෙනුවෙන් නොව
ජීවිතය වෙනුවෙන්
සියදිවි නසාගන්න